Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kohtutäituri tasud

Kohtutäituri tasud

Kohtutäiturid on vabakutselised, tegutsedes küll riigilt saadud volituste alusel, kuid enda nimel ja vastutusel. Ka majanduslikult on kohtutäiturid iseseisvad. Riik nende ametitegevuseks raha ei eralda. Kohtutäitur saab oma teenuste eest tasu, millest ta peab ülal pidama nii ennast kui oma bürood.

Täituri tasu

Kohtutäituri tasustamist reguleerivad kohtutäituri seaduse 5. jao §-d 28-53. Kohtutäituri tasud on kehtestatud kindlate summadena (teatud juhtudel ka tunnitasuna), millele lisandub käibemaks. Kohtutäituril on õigus võtta tasu ametitoimingu eest ja nõuda sellega seotud kulude hüvitamist ainult kohtutäituri seaduses sätestatud juhtudel, ulatuses ja korras. Kohtutäituri tasu maksab võlgnik ja see nõutakse sisse koos võla põhisummaga. Kohtutäituri tasu võib koosneda menetluse alustamise tasust, menetluse põhitasust ja täitetoimingu lisatasust. Kohtutäituri seadus keelab kohtutäituril tegemast kokkuleppeid kohtutäituri tasu suurendamiseks või vähendamiseks, puuduvad ka kohtutäituri tasust vabastamise alused.

Täitekulu

Lisaks kohtutäituri tasule võib kohtutäitur nõuda võlgnikult sisse ka konkreetses täiteasjas tehtud vajalikud kulutused (täitekulu). Võlgnikult ei tohi täitekuluna välja mõista täitemenetluse raames kantud õigusabikulusid. Kohtutäitur koostab täitekulude kohta täitekulu väljamõistmise otsuse, mida võlgnik saab vaidlustada.

Kui menetluse algatamisel on teada, et täiteasjas tuleb kanda suuremahulisi täitekulusid (veo-, ladustamis-, transpordikulud jms), võib kohtutäitur nõuda ka sissenõudjalt täitekulu ettemaksu tasumist. Pärast nõude rahuldamist võlgniku poolt tagastab kohtutäitur sissenõudjale täitekulu ettemaksu sarnaselt kohtutäituri tasu ettemaksuga.

Täitekulude ettemaksu tasumisest on vabastatud:

  • füüsiline isik, kes esitab täitmiseks täitedokumendi, mis tehti kohtumenetluses, milles ta täielikult või osaliselt vabastati õigusabi või riigilõivu tasumisest maksejõuetuse tõttu;
  • füüsiline isik, kes esitab täitmiseks kriminaalkohtumenetluses tehtud täitedokumendi, millega on rahuldatud talle kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõue;
  • füüsiline isik, kes esitab täitedokumendi elatisraha sissenõudmiseks.

Kohtutäituri ametitoimunu tasu määrad on kehtestatud kohtutäituri seaduse § 34-51

Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsuse võib vaidlustada täitemenetluse seadustikus kohtutäituri otsuse vaidlustamiseks ettenähtud korras (§ 217). 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121