Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Isikuandmete kaitse

Juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) põhjenduses 97 sätestatust ning võttes aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 37, 38 ja 39 ning kohtutäituri seaduse § 88 lõikes 3 sätestatu on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) andmekaitseametnikuks määratud Koja kantsler Helen Rives.

Koja andmekaitseametniku kontaktandmed:
Aadress: Tartu maantee 16 – IV korrus, 10117 TALLINN
E-post info@kpkoda.ee
Telefon 6463773

Koja andmekaitseametniku ülesandeks on muuhulgas jälgida isikuandmete kaitse üldmääruse, muude liidu või Eesti Vabariigi andmekaitsenormide ja Koja või Koja vastutaval töötlemisel olevate infosüsteemide volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist, sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva Koja ja Koja liikmete personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist, ning seonduvat auditeerimist.

Isikuandmete töötlemine Koja vastutaval töötlemisel olevates infosüsteemides (veebilehel www.kpkoda.ee ja selle avaliku teabe portaalis, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna veebilehel www.oksjonikeskus.ee, täitemenetluse infosüsteemi veebilehel etaitur.kpkoda.ee ning pankrotihalduri elektroonilises veebipõhise toimiku andmekogus) toimub seaduse alusel. Andmesubjektide andmete töötlemise alused, ulatus, eesmärgid ja korraldus on täpsemalt lahti seletatud Koja privaatsuspoliitikas ning vastavate infosüsteemide ja andmekogude pidamise alusdokumentides. Dokumendid on kättesaadavad allolevate failide avamisel.

Avalik fail:

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121