Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Alammenüü

Usaldusisikud

Usaldusisiku kutsetegevus

Usaldusisiku kutsetegevust reguleerib füüsilise isiku maksejõuetuse seadus. Kohus nimetab usaldusisiku kuni pankroti väljakuulutamiseni või kohustustest vabastamise menetluse või võlgade ümberkujundamise menetluse ajaks.

Usaldusisiku ülesanne on välja selgitada võlgniku varad ja kohustused ning teavitada kohut ja võlausaldajaid erapooletult ning asjatundlikult võlgniku majanduslikust olukorrast ja makseraskuste ületamise võimalustest, nõustada ja abistada võlgnikku maksejõuetusavalduse menetlemise ajal, samuti kohustustest vabastamise ja võlgade ümberkujundamise menetluses, ning teostada võlgade ümberkujundamise ja kohustustest vabastamise menetluses järelevalvet.

Maksejõuetusavalduse menetlemisel usaldusisik:

1) koostab võlgniku nimel võlgniku vara- ja võlanimekirja ning esitab need koos vajalike dokumentidega kohtule;

2) esitab kohtule hinnangu võlgniku majandusliku olukorra ja selle lahendamiseks sobiva menetlusliigi kohta;

3) täidab seaduses sätestatud ajutise halduri kohustusi füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetusavalduse menetlemisel;

4) täidab seadusest tulenevat või kohtu poolt antud muud ülesannet, mis on vajalik maksejõuetusavalduse menetlemisel.

Võlgade ümberkujundamise menetluses usaldusisik:

1) koostab ja esitab võlgniku nimel kohtule võlgniku võlgade ümberkujundamise kava;

2) toimetab ümberkujundamiskava kätte võlausaldajatele, kelle nõuded ümberkujundamiskavaga ümber kujundatakse, ning küsib võlausaldaja seisukohta tema nõude suuruse ja ümberkujundamise kohta;

3) hindab ümberkujundatava nõude tõendatust ja õiguspärasust ning teavitab kohut nõudest, mida tegelikult ei ole, mille suurus on ebaselge või mille õiguspärasust ega tõendatust ei saa hinnata;

4) teostab järelevalvet ümberkujundamiskava täitmise üle;

5) esitab menetluse lõppedes kohtule aruande võlgniku võlgade ümberkujundamise kava täitmise kohta;

6) täidab seadusest tulenevat või kohtu poolt antud muud ülesannet, mis on vajalik võlgade ümberkujundamise menetluse läbiviimiseks.

Kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik:

1) teostab järelevalvet võlgniku kohustuste täitmise üle võlgniku kohustustest vabastamise menetluses;

2) hoiab võlgnikult saadud makseid ja teeb nendest väljamakseid võlausaldajatele seaduses sätestatud korras;

3) esitab kohtule igal aastal aruande võlgniku kohustustest vabastamise menetluse kohta;

4) täidab seadusest tulenevat või kohtu poolt antud muud ülesannet, mis on vajalik võlgniku kohustustest vabastamise menetluse läbiviimiseks.

Usaldusisikul on tema nimetamisest kuni maksejõuetusavalduse lahendamiseni lisaks eelnevale ka kõik seaduses sätestatud ajutise pankrotihalduri õigused ja kohustused.

Võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise või tühistamise, võlgade ümberkujundamise menetluse lõpetamise või lõppemise, samuti võlgniku kohustustest vabastamise, vabastamata jätmise või kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade avaldatakse ametlikus väljaandes “Ametlikud teadaanded”.

Usaldusisikuna võivad tegutseda isikud, kellele Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on andnud õiguse usaldusisikuna tegutseda.

Usaldusisikuna tegutsemise õigusega isikute andmed on kantud usaldusisikute nimekirja. Kohustus esitada Kojale õiged andmed lasub usaldusisikul.

Põhiliseks järelevalveorganiks usaldusisiku üle on kohus. Kohus võib usaldusisiku ülesannetest vabastada. Haldusjärelevalvet usaldusisikute tegevuse üle teostab Koja kutsekogu juhatus. Usaldusisiku kutsetegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest võib koja aukohus määrata usaldusisiku distsiplinaarkaristuse. Distsiplinaarkaristused on noomitus, rahatrahv (64 – 3000 eurot) ja usaldusisikuna tegutsemise keeld kuni viieks aastaks. Koja aukohus ei aruta ega karista distsiplinaarkorras koja liikmeks olevat advokaati. Advokaatide üle teostab järelevalvet asja menetlev kohus ja advokatuuri aukohus.

Juhatuse liikmed

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121