Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Täitemenetluse register

Igal isikul on õigus saada teavet tema vastu esitatud nõuete rahuldamiseks teostatavate täitetoimingute kohta (nõude suurus, täiteasja menetleva kohtutäituri nimi ja täiteasja number). Selleks on võimalik esitada vastav päring kas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale või otse Täitemenetluses osalevate isikute ja täitetoimingute andmekogule läbi kodanikuportaali eesti.ee.

Päringu vastuses kajastuvad vaid põhinõuded. Lisanõuded (nt kohtutäituri tasu jms) päringus ei kajastu. Nõuete suuruse või muu teabe täpsustamiseks palume kontakteeruda täiteasja menetleva kohtutäituriga. Täitemenetluse registris kajastuvad vaid kohtutäiturite menetluses olevad nõuded (reeglina jõustunud kohtuotsuste või trahvinõuete alusel esitatud nõuded). Trahvide kohta, mida ei ole saadetud sundtäitmisele, saate infot karistusregistrist http://www.rik.ee/et/karistusregister.

1. Päringu esitamine läbi kodanikuportaali

Esitades päringu läbi kodanikuportaali www.eesti.ee jaotises “Minu vastu algatatud täitetoimikud”.

2. Päringu esitamine Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kaudu

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda esitab Teie taotluse alusel väljavõtteid täitemenetluse registrist.

E-posti teel (info@kpkoda.ee) esitatud taotlus peab olema digiallkirjastatud ja paberkandjal posti teel (Tartu mnt 16, Tallinn 10117) esitatud taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi koopia.

Taotluses märkige ära:

  1. taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2. teabe taotlemise eesmärk;
  3. milliseid andmeid soovite;
  4. aadress, kuhu vastus saata.

Isikut tõendava dokumendi alusel väljastab Koda paberkandjal väljavõtte esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 9:30-12:00 ja 13:00-16:30.

Teise isiku kohta andmete saamiseks lisage taotlusele seaduslikku alust tõendav dokument (volikiri, eestkosteotsus).

Teave väljastatakse tasuta.

 

Lisainformatsioon

Kadri Akkerman
Spetsialist
tel. 6463773
info@kpkoda.ee

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121