Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Pankrotihaldurid

Pankrotihalduri kutsetegevus

Pankrotihaldur on kohtu usaldusisik, kes kontrollib maksejõuetu võlgniku majandustegevust, valitseb pankrotivara ja kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve. Ta on võlgniku seaduslik esindaja, kes teeb võlgniku nimel tehinguid pankrotivaraga ja esindab teda varalistes vaidlustes. Pankroti- ja pankrotimenetluse teated avaldatakse ametlikus väljaandes “Ametlikud teadaanded”.

Pankrotihaldurina võivad tegutseda isikud, kellele Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on andnud õiguse haldurina tegutseda.

Haldurina tegutsemise õigusega isikute andmed on kantud pankrotihaldurite nimekirja. Kohustus esitada registripidajale õiged andmed lasub pankrotihalduril.

Pankrotihaldur annab oma tegevusest aru kohtule, võlausaldajate üldkoosolekule ning võlausaldajate valitud pankrotitoimkonnale. Põhiliseks järelevalveorganiks pankrotimenetluse ja pankrotihalduri üle on kohus. Kohus võib igal ajal nõuda halduritelt teavet ja selgitusi. Kohtul on õigus haldurit trahvida (ühe rikkumise eest kuni 6 400 eurot) ning ta halduri ülesannetest vabastada. Riiklikku järelevalvet pankrotihaldurite tegevuse üle teostab Konkurentsiameti juures asuv maksejõuetuse teenistus. Koja aukohtul on õigus halduri kutsetegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest karistada haldurit distsiplinaarkorras. Distsiplinaarkaristused on noomitus, rahatrahv (64–6 400 eurot) ja haldurina tegutsemise keeld kuni viieks aastaks. Koja aukohus ei aruta ega karista distsiplinaarkorras koja liikmeks olevat advokaati. Advokaatide üle teostab järelevalvet asja menetlev kohus ja advokatuuri aukohus.

Juhatuse liikmed

Maarja Roht

Ametikoht
Kutsekogu juhatuse liige · eestseisuse liige
Büroo
Harjumaa, Tallinn 10111, Rotermanni 8

Maire Arm

Ametikoht
Kutsekogu juhatuse liige · eestseisuse liige
Büroo
Harjumaa, Tallinn 10116, Tatari 25

Urmas Tross

Ametikoht
Kutsekogu juhatuse liige · eestseisuse liige
Büroo
Harjumaa, Tallinn 10119, Roosikrantsi 23-5
https://kpkoda.ee/feed/
5368709121