Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Euroopa pangakontode arestimine

Määrusega (EL) nr 655/2014, 15. mai 2014, loodi pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus (pangakontode Euroopa arestimismäärus). Määrust ei kohaldata Taanis ja Ühendkuningriigis. See tähendab, et Taanis või Ühendkuningriigis elavad või asuvad võlausaldajad ei saa pangakontode Euroopa arestimismääruse taotlust esitada ning Taanis või Ühendkuningriigis peetava pangakonto suhtes ei ole võimalik arestimismäärust väljastada.

Pangakontode Euroopa arestimismäärus võimaldab ühe ELi liikmesriigi kohtul arestida vara, mis on võlgniku pangakontol mõnes muus ELi liikmesriigis. Seda menetlust saab kasutada ainult piiriüleste juhtumite korral: menetlust läbiviiv kohus või võlausaldaja elu- või asukoht peab olema muus liikmesriigis, kui selles, kus võlgniku pangakontot peetakse.

Eesti Vabariigis on alates 18. jaanuarist 2017 keskse teabeasutusena vastutav Eestis asuvate pangakontode kohta teabe hankimise taotluse eest Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (Kohtutäituri seaduse § 78¹ lõige 1).

Pangakontode Euroopa arestimismääruse artikli 14 kohaselt tuleb välismaa pädevatel kohtutel suunata taotlused pangakontode kohta teabe hankimiseks eesti või inglise keeles järgmisele aadressile:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn (IV korrus)
Telefon: +372 64 63 773
E-post: info@kpkoda.ee

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 189, 27.06.2014, lk 59–92), alusel tehtud Euroopa arestimismäärus kuulub Eestis täitemenetluses täitmisele ja võlgniku õiguskaitsevahenditele kohaldatakse Eestis hagi tagamise määruse täitemenetluse kohta sätestatut niivõrd, kuivõrd Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 655/2014 ei ole ette nähtud teisiti (täitemenetluse seadustiku § 11¹ lõige 1).

Pangakontode Euroopa arestimismääruse artiklis 14 sätestatud teabe hankimise taotluse läbivaatamisel on teabeasutuse toimingute tegemine tasuline. Pangakontode Euroopa arestimismääruse artiklis 14 sätestatud taotluse esitamisel tasub taotluse esitaja 20 eurot koja arvelduskontole (EE821010220113742012). Kuni tasu ei ole laekunud, ei pea Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda teabe hankimise taotluse läbivaatamisel teabeasutuse toiminguid tegema. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda teeb teabe hankimise taotlusega seonduvad toimingud viivitamata (kohtutäituri seaduse § 78¹ lõiked 1-5).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 189, 27.06.2014, lk 59–92), alusel tehtud Euroopa arestimismääruse täitmise eest makstava põhitasu suurusele, maksmisele ja sissenõutavusele kohaldatakse mitterahalise nõude tagamiseks tehtud hagi tagamise määruse täitmise kohta sätestatut (kohtutäituri seaduse § 38 lõige 6).  Kui hagi tagamise määrus käsitleb mitterahalist nõuet või kui hagi hind on määramata või kui hagi on hinnata, samuti hagi tagamise tühistamise määruse või kohtuotsuse täitmise korral on kohtutäituri põhitasu 92 eurot (kohtutäituri seaduse § 38 lõige 2).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014 artikli 34 lõike 1 ja artikli 35 lõike 4 kohaselt on pädev õiguskaitsevahendit rakendama kohtutäitur (täitemenetluse seadustiku § 11¹ lõige 9). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014 artikli 4 punkti 14 kohaselt on nimetatud määruse artikli 23 lõigete 3, 5 ja 6, artikli 25 lõike 3, artikli 27 lõike 2, artikli 28 lõike 3 ja artikli 36 lõike 5 teise lõigu kohaselt pädev dokumente vastu võtma, edastama ja kätte toimetama kohtutäitur (täitemenetluse seadustiku § 11¹ lõige 10).

Rohkem informatsiooni saate eesti keeles veebisaidilt:

https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ee-et.do?member=1

ja inglise keeles aadressilt
https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ee-en.do?init=true&member=1

Taotluse vormid eesti keeles kättesaadavad aadressilt
https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order_forms-378-et.do?clang=et

ja inglise keeles kättesaadavad aadressilt
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do idTaxonomy=378&plang=en&init=true&refresh=1

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojas on kontaktisikuks nõunik Jaan Lõõnik (nouded@kpkoda.ee).

 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121