Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Töötasu arestimise skeem

Töötasu või muu sellesarnase sissetuleku maksmise nõude arestimise skeem

Töötasu või muu sellesarnase sissetuleku maksmise nõude arestimise skeem on täitemenetluse seadustiku § 132 alusel loodud valemite kogum, mille abil saavad erinevad täitemenetlusega seotud isikud lihtsalt välja arvestada arestitava summa suuruse. Töötasu arestimise skeem kehtib vaid nendel juhtudel, kus võlgniku sissetulek ületab mittearestitavat summat ja kohtutäitur ei ole arestinud töötasu alammäära. Muudel juhtudel tuleb konsulteerida täiteasja menetleva kohtutäituriga.

Sissetulekuks loetakse eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, dividende ning kaupa, teenust, loonustasu või rahaliselt hinnatavat soodustust, mida isik on saanud seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega.

Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele:

 1. riiklikud peretoetused;
 2. puudega inimese sotsiaaltoetus;
 3. sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
 4. Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks;
 5. kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;
 6. töövõimetoetus;
 7. seadusel põhinev elatis;
 8. rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
 9. riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
 10. vanglast vabanemise toetus;
 11. okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel makstav represseeritu toetus.

Sissetuleku arestimisel ei loeta sissetuleku hulka makse ega kohustusliku kogumispensioni, ravikindlustuse ning töötuskindlustuse makseid. Sissenõudja avalduse alusel võib pöörata sissenõude punktides 5-7 nimetatud sissetulekule, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.

Alates 2024. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 4,86 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 820 eurot. (vt: Töötasu alammäärad)

Avalik fail:

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121