Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kohtutäituri eksam

Kohtutäiturieksami teade

19.08.2020

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 23.07.2020 otsusega Koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami erialateadmiste kirjalik test (õigus- ja majandusvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi 27. oktoobril 2020 kell 10:00 – 17:00 Tallinna Teeninduskoolis aadressil Majaka 2, Tallinn asuvas ruumis nr B214.

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel eksamipäeval ajavahemikus 09:30 – 10:00 eksami sooritamiseks määratud Tallinna Teeninduskooli aadressil Majaka 2, Tallinn ruumi nr B214 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus koos ülevaatega senisest töö- ja teenistuskäigust;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

Avaldus kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühisel kohtutäiturieksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 25. septembriks 2020 e-posti aadressil info@kpkoda.ee või postiaadressil Tartu maantee 16, 10117 Tallinn.

Lugupidamisega,

Arvi Pink, Koja esimees
Reet Rosenthal, Koja eksamikomisjoni esimees

Avalik fail:

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121