Kohtutäituri eksam

Kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami teade

1.08.2019

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 12.06.2019 otsusega Koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami erialateadmiste kirjalik test (õigus- ja majandusvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi 22. oktoobril 2019 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli Astra õppehoones aadressil Narva mnt 29, Tallinn asuvas ruumis nr A213.

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli Astra õppehoones aadressil Narva mnt 29, Tallinn ruumi nr A213 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
  • avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

Avaldus kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühisel kohtutäiturieksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 20. septembriks 2019 e-posti aadressil info@kpkoda.eevõi postiaadressil Tartu maantee 16, 10117 Tallinn.

 

 

Lugupidamisega

 

Terje Eipre                                                              Reet Rosenthal

Koja aseesimees esimehe ülesannetes                       Koja eksamikomisjoni esimees