Kohtutäituri eksam

Kohtutäiturieksami teade

14.07.2017

 

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 16.06.2017 otsusega Koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami erialateadmiste kirjalik test (õigus, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi viiakse läbi 26. oktoobril 2017 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli Astra õppehoones aadressil Narva mnt 29, Tallinn asuvas ruumis nr A213.

 

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli Astra õppehoones aadressil Narva mnt 29, Tallinn ruumi nr A213 ukse juures.

 

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

 

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

 

Avaldusele tuleb lisada:

 

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
  • avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

 

Avaldus kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühisel kohtutäiturieksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 01. oktoobriks 2017 e-posti aadressil info@kpkoda.ee või postiaadressil Parda 4, 10151 Tallinn.Lugupidamisega

 

 

Mati Kadak                            Reet Rosenthal
Koja esimees                         Koja eksamikomisjoni esimees