Täitemenetluse register

Igal isikul on õigus saada teavet tema vastu esitatud nõuete rahuldamiseks teostatavate täitetoimingute kohta (nõude suurus, täiteasja menetleva kohtutäituri nimi ja täiteasja number). Selleks on võimalik esitada vastav päring kas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale või otse Täitemenetluses osalevate isikute ja täitetoimingute andmekogule läbi kodanikuportaali eesti.ee. Päringu vastuses kajastuvad vaid põhinõuded. Lisanõuded (nt kohtutäituri tasu jms) päringus ei kajastu. Nõuete suuruse või muu teabe täpsustamiseks palume kontakteeruda täiteasja menetleva kohtutäituriga. Täitemenetluse registris kajastuvad vaid kohtutäiturite menetluses olevad nõuded (reeglina jõustunud kohtuotsuste või trahvinõuete alusel esitatud nõuded). Trahvide kohta, mida ei ole saadetud sundtäitmisele, saate infot karistusregistrist http://www.rik.ee/et/karistusregister.

1. Päringu esitamine läbi kodanikuportaali

Esitades päringu läbi kodanikuportaali eesti.ee on päringu esitajal vaja omada kehtiva sertifikaadiga isikutunnistust, Mobiil ID-d või kehtivaid paroole isiku tuvastamiseks kommertspanga veebilehe kaudu. Päringu esitamiseks sisenege kodaniku portaali eesti.ee ning autentige ennast kasutades kas isikutunnistust, Mobiil ID-d või kommertspanga paroole.
Olles ennast autentinud palun avage portaali alamosa "kodanikule" ning vajutage seejärel peatükis "X-tee teenused" olevas loetelus asuvale lingile "Täitemenetluses osalevate isikute ja täitetoimingute andmekogu". Päringu tegemiseks palun vajutage lingile "Minu vastu algatatud täitetoimingud".

2. Päringu esitamine Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kaudu

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda esitab Teie taotluse alusel väljavõtteid Täitemenetluse registrist. Selleks esitage vastav kirjalik taotlusKohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale kas posti (Parda 4, Tallinn 10151) või e-posti (info@kpkoda.ee) teel. Taotluses märkige ära
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
2) teabe taotlemise eesmärk;
3) milliseid andmeid soovite;
4) aadress, millele vastus saata.

Teise isiku kohta andmete saamiseks lisage taotlusele seaduslikku alust tõendav dokument (volikiri, eestkosteotsus).

Teave väljastatakse tasuta.

Lisainformatsioon

Marika Priha

Referent
tel. 6463773
info@kpkoda.ee