Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Nõuete aegumine: käitumisjuhis võlast vabanemiseks

10.03.2021 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

5. aprillil 2021 saabub päev, mil esmakordselt taasiseseisvunud Eesti ajaloos aegub suur hulk kohtutäiturite menetluses olevaid võlgasid, mida on menetletud aastast 2001. Esimesest aprillist 2021 hakkab kehtima seaduse muudatus, mille kohaselt tuleb võlgnikul aegumise kohaldamiseks esitada avaldus kohtutäiturile või kohtule. Oluline on siinkohal rõhutada, et avalduse esitamine on tasuline – iga avalduse pealt tuleb maksta 18 eurot (koos KMga) ja lisaks pool kohtutäituri tasust.

Mida aegumine tähendab?

Võla aegumine tähendab, et võlgnik vabaneb võla maksmise kohustusest ja kohtutäitur peab menetlemise lõpetama. Sissenõudja kaotab õiguse võlga nõuda. Aegumisele on ette nähtud  tähtaeg, mille lõppedes võib võlgnik nõuda ’’võla kustutamist’’.

Kolm olulist eeldust

Aegumise kohaldamiseks peab olema saabunud aegumise tähtaeg, tuleb esitada avaldus ja tasuma avalduse läbivaatamise tasu.

Aegumise tähtaeg

1. aprilli seaduse muudatused puudutavad eeskätt tsiviilasjas tehtud kohtuotsuste aegumist. Tsiviilasjades lahendab kohus näiteks laenulepingu, üüri- või kommunaalmaksete või mobiilikõnede teenustasu arvete jne mitte tasumisega seotud vaidlusi.

5. aprillil 2021.a saabubki esmakordselt see päev, kui täitub 10 aastat kohtuotsuste menetlemisest mille täitmise osas saab taotleda aegumist. Aegumine algab sellest päevast kui sissenõudja esitab kohtuotsuse kohtutäiturile täitmiseks ja lõpeb 10 aasta möödumisel.

Kuidas aegumist taotleda?

Aegumise kohaldamiseks peab võlgnik olema ise aktiivne – ilma aegumise avalduse esitamiseta jätkab kohtutäitur võlgnikult võla sissenõudmist.

Aegumise avaldus tuleb esitada võlga menetlevale kohtutäiturile. Aegumise avalduse vormi leiate Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt.

Võlgnikul on võimalik kohtutäiturile esitada digiallkirjaga avaldus e-posti teel, saata paberkandjal tavapostiga kohtutäituri büroo aadressile või panna kohtutäituri büroo postkasti tulenevalt COVID-19 levikuga seotud piirangutest. Kohtutäiturite kontaktandmed leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt.

Enne avalduse esitamist tuleks veenduda, et aegumise avaldus esitatakse tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kohta, mis on olnud kohtutäituri käes juba 10 aastat.

Millal tuleb aegumise avaldus esitada?

Avaldus tuleb esitada pärast aegumise tähtaja saabumist, vastasel juhul ei ole seda võimalik rahuldada. Peale aegumise tähtaja saabumist võib avalduse esitada igal ajal – selleks ei ole ettenähtud kindlat tähtaega ja selle esitamisega ei ole võimalik hiljaks jääda.

Aegumise avaldus maksab 18 eurot (koos KMga)

Aegumise avalduse läbivaatamise tasu on 18 eurot (koos KMga). Mitme asja aegunuks tunnistamise eest tuleb maksta eraldi, ka siis kui esitatakse ühine avaldus kõikide nõuete kohta korraga. Tasu saajaks on kohtutäitur. Tasu tuleb maksta kohtutäituri ametikontole. Makserekvisiidid leiate kohtutäiturite kontaktandmetest, selgitusse tuleb märkida täiteasja number ja sõnad ”aegumise avalduse läbivaatamise tasu”.

Tasu mitte tasumisel jäetakse avaldus tähelepanuta, ka siis kui aegumise tähtaeg on tegelikult saabunud.

Aegumine eeldab ka sissenõudja nõusolekut

Avalduse esitamine ei tähenda automaatselt võlast vabanemist, sest see sõltub lisaks ka  sissenõudja nõusolekust. Peale avalduse esitamist saadab kohtutäitur sissenõudjale teate, et võlgnik taotleb aegumist. Kui sissenõudja nõustub võla aegumisega, lõpetab kohtutäitur menetluse.

Kui sissenõudja leiab, et võlg ei ole aegunud, on võlgnikul õigus mittenõustumine vaidlustada kohtus. Sellisel juhul on kohtusse pöördumine võlgnikule riigilõivuvaba.

Kohtusse pöördumisel tuleb võlgnikul arvestada, et kui kohus nõuet aegunuks ei tunnista, tuleb temal hüvitada sissenõudja kohtukulud ja vastupidi – kui sissenõudja nõue tunnistatakse aegunuks, tuleb temal võlgnikule hüvitada kohtukulud.

Kui ruttu kohtutäitur avalduse läbi vaatab?

Kohtutäitur võtab vastu otsuse 30 päeva jooksul avalduse esitamisest.

2021 a lõpuni on avalduse läbivaatamiseks antud aeg pikem – 60 päeva.

Millal tuleb pöörduda kohtusse?

Kohtusse tuleb pöörduda kahel juhul. Esiteks kui sissenõudja ei nõustu aegumise kohaldamisega kohtutäituri vahendusel ja teiseks kui võlgnik soovib aegumise avaldusega otse kohtusse pöörduda.  Seda võib vaja minna, kui on mingil põhjusel ette teada, et sissenõudja aegumise kohaldamisega ei nõustu.

Kui võlgnik pöördub avaldusega kohtu poole ilma eelnevalt kohtutäiturile avaldust esitamata, tuleb võlgnikul tasuda riigilõivu 30 eurot.

Avalduse rahuldamine ei vabasta võlgnikku täitekulude kandmisest.

Täitekulud tuleb siiski tasuda

Aegumise kohaldamine võla suhtes ei tähenda, et kohtutäitur lõpetab menetluse lõplikult. Võlgnikul säilib kohustus tasuda kohtutäiturile täitekulud. Seadusandja on aegumise kohaldamisel ettenäinud kohtutäiturile kohustuse tasu vähendada mitte sellest loobumise.

Kohtutäiturist vabanemiseks ja oma vara aresti alt vabastamiseks tuleb kohtutäiturile väljamõistetud täitekulud tasuda. Täitekulude suuruse, jäägis oleva  summa ja makserekvisiidid saab teada kohtutäituri käest. Tasu suurus sõltub võla summast ja selle saab teada kohtutäituri poolt koostatud otsusest.

Võla aegumise info

Aegumise kohaldamise infot saate asja menetlevalt kohtutäiturilt. Kui te ei tea kes on teie kohtutäitur või teil ei ole infot, mis liiki nõuet täidetakse, logige ülevaate saamiseks portaali www.eesti.ee või esitage digiallkirjastatud avaldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale.

Kogu protsessi jooksul edastab kohtutäitur osapooltele menetlusinfot koostatud dokumentides ja annab juhiseid edaspidiseks tegutsemiseks.

Avalduse vormi, kohtutäiturite kontaktandmed ja aegumist puudutava infomaterjali leiate Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja   ja Justiitsministeeriumi veebilehel.

 

● ● ●

 

Protsessi kirjeldus: Mis juhtub peale aegumise avalduse esitamist?

 • Esimene samm: Võlgnik esitab kohtutäiturile avalduse alates 06.04.2021.
 • Teine samm: Avalduse esitaja tasub 18 eurot (koos KMga). Ilma tasu maksmiseta kohtutäitur avaldust läbi vaatama ei pea!
 • Kolmas samm: Kohtutäitur alustab avalduse läbi vaatamist.
 • Neljas samm: Kohtutäitur edastab avalduse sissenõudjale.
 • Viies samm: Sissenõudja nõustub VÕI ei nõustu aegumise kohaldamisega.
 • Kuues samm: Kohtutäitur vormistab lõpetamise otsuse ja mõistab võlgnikult välja kohtutäituri tasu VÕI teatab täitemenetluse jätkamisest.
 • Seitsmes samm: Võlgnik tasub kohtutäituri tasu ja menetlus lõpetatakse lõplikult VÕI võlgnik pöördub kohtusse.

 Kümme olulist asja, mida aegumise avaldus peab sisaldama, et asjaajamine sujuks tõrgeteta:

 1. Kohtutäituri nimi, kellele avaldus esitatakse;
 2. täiteasja nr (saab kätte portaalist eesti.ee või Kojale tehtud päringust), mille aegumist taotletakse;
 3. avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi;
 4. avalduse esitaja isikukood;
 5. avaldaja e-posti aadress või sideaadress (kuhu võlgnik soovib saada vastust);
 6. sissenõudja nimi/nimetus;
 7. sissenõudja isiku- või registrikood;
 8. vabas vormis palve lõpetada täitemenetlus põhinõude osas aegumise tõttu;
 9. avalduse esitamise kuupäev;
 10. avaldaja allkiri (digiallkiri).

Olen teadlik, et avalduse läbivaatamise eest tuleb tasuda kohtutäituri tasu 18 eurot (koos KMga).

 

Üldine skeem sissenõudjale

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121