Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Valiti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja haldusüksuste uued liikmed

10.07.2020 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi Koda) valis korralisel ameti- ja kutsekogul uued liikmed eestseisusele, aukohtule, eksami- ja revisjonikomisjonile.  Kojal täitus tänavu 10s tegutsemisaasta. 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja korralisel ameti- ja kutsekogul valiti Kojale uus eestseisus, aukohus, eksamikomisjon ning revisjonikomisjon. Komisjonide juhtide valimised toimuvad juuli teises pooles.

 

Koja esimees Mati Kadak rõhutas, et ühelt poolt on Koda oma kümneaastase tegevusperioodi jooksul saanud kindla positsiooni Eestis nii riigisiseses kui ka rahvusvahelises võrgustikus. „Koja tegevuse arengus on paar viimast aastat olnud keerulised, kuna õigusvaldkond areneb kiiremini, kui IT-süsteemidega järele jõutakse, sellest hoolimata on Koja tegevuses oluline on täitemenetluse efektiivsuse tagamine ja sellega seonduvalt ka täitemenetluse ning Koja stabiilne jätkusuutlik areng,“ sõnas Mati Kadak.

 

Koja tegevuses on jätkuvaks prioriteediks valdkonna õigusloome arendamine, täitemenetluse ja pankrotimenetluse efektiivsust tõstvate IT-süsteemide väljatöötamine, riigisiseses ja rahvusvahelise koostöövõrgustikus aktiivset osalemine, sealhulgas partnerlus naaberriikide asjaomaste institutsioonidega ning kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevuse ning Koja tegevuse jätkusuutlikkuseks vajaliku ressursi tagamine.

 

Koja aseesimees Terje Eipre rõhutas, et kuna võlgnike pankrotimenetlusi viiakse läbi ka avalikes huvides, et n.ö. „puhastada“ ettevõtluskeskkonda isikutest, kelle eesmärk ehk ei olegi õiglases konkurentsis vastutustundlikult tulu teenida, siis tuleks võimaldada pikaajaliste ja keeruliste menetluste finantseerimist suuremas ulatuses riigi vahenditest kui seda täna tehakse. „Kui suurendada menetlusabi suurust, siis oleks halduritel võimalik astuda erinevaid samme äriühingute juhtkonna vastutusele võtmiseks,“ lisas Terje Eipre.

 

Koja haldusüksuste tänased juhid tõdesid, et avalikkuse huvides ja menetluste kiiremaks läbiviimiseks ei saa vajalike infosüsteemide arenduskulusid jätta vaid Koja liikmete kanda ning siinkohal loodab Koda riigi abile IT arenduste rahastamisel.

 

Eelnevaga seonduvadki vahetult ka kohtutäituri ameti- kui ka pankrotihalduri kutsetegevuse finantseerimise alused ja korraldus. Viimaste aastate tendentsiks on olnud Koja liikmete töömahu ehk teisisõnu täitemenetluste ja pankrotimenetluste arvu ning ka tasude järjepidev vähenemine, kuid on tõusnud varatute pankrotivõlgnike arv, millega tuleb minna kohtusse.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on muuhulgas edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avalik-õiguslikke nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale ning arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme.

 

 

Lugupidamisega,

 

Kristi Hunt

Kantsler

 

Info: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773

 

 

 

LISA:

 

Täiendavalt teatame, et korralisel ameti- ja kutsekogul valiti

Koja eestseisuse liikmeteks kohtutäiturid Arvi Pink, Tatjana Afanasieva ning Mati Kadak ja pankrotihaldurid Terje Eipre, Maire Arm ning Jüri Truuts. Lisaks neile on Koja eestseisuse liikmeks Justiitsministeeriumi esindajana vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa.

Koja revisjonikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Priit Petter ja Mati Roodes ning pankrotihaldurid Ly Müürsoo ja Lembit Ülper.

Koja aukohtu liikmeteks valiti kohtutäiturid Janek Pool, Rocki Albert, Õnne Pajur ning Aive Kolsar ja pankrotihaldurid Andres Hermet, Kristo Teder, Indrek Lepsoo ning Andrias Palmits. Lisaks neile kuulub Koja aukohtusse Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Aleksandr Logussov.

Koja eksamikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Reet Rosenthal, Kaja Lilloja ning Hille Kudu ja pankrotihaldurid Eve Selberg, Maarja Roht ning Peep Lillemäe. Eksamikomisjoni asendusliikmeteks valiti kohtutäiturid Heimo Vilpuu ning Rannar Liitmaa ja pankrotihaldurid Raivo Piirla ning Kalev Mägi.

 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121