Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Vahekohus

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vahekohus (edaspidi vahekohus) on vaidluste kohtuvälise lahendamise organ. Vahekohus lahendab poolte (hageja ja kostja) kokkuleppel rahalisi nõudeid, mille kohta ei ole seadustes ega vahekohtu reglemendis sätestatud vahekohtule lahendada andmise keeldu ega piirangut. Vahekohus ei lahenda vaidlusi, mis tulenevad kas kohtutäituri tasu nõudest või eluruumi üürilepingust, tarbijakrediidilepingust või töölepingust tulenevast rahalisest nõudest. Koja vahekohtu otsus tuleb kohtu poolt täidetavaks tunnistada.

Koja vahekohus on loodud eelkõige poolte huvides lihtsustamaks ja kiirendamaks rahaliste nõuete menetlemise protsessi. Oma põhimõtetes tugineb vahekohtu menetlus lepitusmenetluse seaduse alusel kehtestatud lepitusmenetlusele, mis võimaldab pooltel saavutada poolte kokkuleppel erapooletu isiku abil mõlemat poolt rahuldav tulemus.

Vahekohtumenetlus on võrreldes tsiviilkohtumenetlusega kiirem. Menetluse maksimaalne pikkus võib olla kuni 3 kuud. Erandjuhtudel võib tähtaega ka pikendada.

Pooltel on võimalus osaleda vaidlust lahendava vahekohtu koosseisu moodustamises, esitada omapoolseid kandidaate, teha ettepanekuid vahekohtu koosseisu suuruse kohta jne.

Vahekohtunikud on:

 • Magnus Braun
  õigusteaduse MA,
  vandeadvokaat, pankrotihaldur,
  Koja kutsekogu juhatuse liige, Koja Esindaja Euroopa Maksejõuetuse Prodessionaalide Organisatsioonide Assotsiatsioon
 • Terje Eipre
  vandeadvokaat, pankrotihaldur
  õigusteaduse MA,
  osalenud enam kui 900 pankrotimenetluse protsessis,
  Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse Komisjoni liige, Koja kutsekogu juhatuse esimees ja Koja aseesimees;
 • Mati Kadak
  õigusteaduse MA,
  kohtutäitur
  Koja esimees ja ametikogu juhatuse liige, Juristide Liidu volikogu liige
 • Aive Kolsar
  magistrikraadile vastav kõrgharidus õigusteaduses,
  pankrotihaldur ja Põlva kohtutäitur,
  Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aukohtu esimees
 • Maarja Kalk
  õigusteaduse MA
  kohtutäituri abi
 • Janek Pool
  õigusteaduse MA
  kohtutäitur
  ametikogu juhatuse esimees, Koja eestseisuse liige
  Euroopa Kohtutäiturite Liidu (UEHJ) juhatuse liige, sekretär (2016-2018)

Vahekohtu algatamiseks tuleb esitada hagi Koja vahekohtule ja tasuda vahekohtu registreerimismaks. Vahekohtunikud saab valida Koja kodulehel avaldatud vahekohtunike seast.

Vaidluse lahendamise aluseks vahekohtus peab olema kas:

 1. vaidlevate poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepe vaidluse lahendamiseks vahekohtus või
 2. nõusolek vaidluse lahendamiseks vahekohtus, mis on väljendatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hageja poolt hagi esitamisega ning kostja poolt vastuses hagile, mis annab tunnistust poolte vabatahtlikust allumisest vahekohtu jurisdiktsioonile.

Nõuetekohane hagiavaldus esitatakse vahekohtule Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kaudu paberkandjal või elektrooniliselt. Hagiavalduse esitamise ajaks loetakse hagiavalduse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kotta jõudmise päev.

Hagiavaldusele lisatakse:

 1. tõendid selle kohta, et vaidluse lahendamine on vahekohtu pädevuses;
 2. esindusõigust tõendav dokument;
 3. hagi asjaolusid kinnitavad tõendid;
 4. tõend registreerimismaksu tasumise kohta.

Vahekohtule edastatud või vahekohtu poolt koostatud elektroonilised dokumendid edastatakse menetlusosalistele reeglina elektrooniliselt.Kostjal on võimalik esitada vastus hagile või vastuhagi. Vastuse esitamata jätmine või poolte lahkarvamused vahekohtu menetluse läbiviimise keele, koha või vormi suhtes ei takista vaidluse lahendamist vahekohtus. Erimeelsuste korral lahendab need valitud vahekohtu koosseis menetluse alguses.

Vahekohtumenetlus on võimalik läbi viia nii kirjalikus menetluses kui ka suulises menetluses, st et vahekohtu asjas toimub vahekohtu kohtuistung.

Vahekohtu maksed on registreerimismaks ja vahekohtu maks.

Registreerimismaksu tasub hageja hagi esitamisel. Vahekohtu registreerimismaksu suurus on 250 eurot, millele lisandub käibemaks (20 %). Vahekohtu maks tuleb tasuda hagejal pärast hagiavalduse menetlusse võtmist.

Vahekohtu maksed tuleb tasuda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja pangaarvele EE651010220111133018 SEB Pank.

Vahekohtu maksu suuruse määrab vahekohtu esimees lähtudes hagi hinnast vastavalt vahekohtu reglemendi lisa 1 tabelis toodud maksu suurusele (lisandub käibemaks) ja lähtudes järgmistest põhimõtetest:

 • kui asja menetleb 1 – 3 vahekohtunikku – tabelis toodud summa vastavalt hagi hinnale;
 • kui asja menetleb üle 3 vahekohtuniku – tabelis toodud summa vastavalt hagi hinnale, millele lisandub iga kohtuniku kohta tabelis toodud summa vastavalt hagi hinnale. (Näiteks asja on valitud menetlema 5 vahekohtunikku ja nõue kuni 640 eurot, siis arvutatakse vahekohtu maksu järgnevalt: 190+190+190=570 eurot.)

Juhul kui Te soovite pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vahekohtusse, siis palume esitada dokumendid alltoodud aadressile. Samuti on oodatud vahekohtusse pöördumise ja menetlusega seotud küsimused.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vahekohus

E-post: info@kpkoda.ee

Aadress: Tartu maantee 16, Tallinn 10117

Avalik fail:

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121