Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

PPA täitemenetluslike nõuete võrdlusest

06.01.2017 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) hinnangul on meedias ilmunud väited kohtutäiturite ning Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) vahelise koostöö puudulikkuse kohta ülepaisutatud.

Koda mõistab täielikult, et riiginõuete arvepidamine peab olema korrektne ning aitab võimaluste ja seadusega antud pädevuse piires selle saavutamisele igati kaasa. Täitemenetluses on oluline tagada täiteasjade arvestuse igapäevane korrektsus ning selle nimel on viimastel aastatel palju pingutatud. Valminud on uued infotehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad kohtutäiturite ja PPA vahel jooksvat menetlusandmete vahetamist. 2016 suvel avatud uus täitemenetluse infosüsteem vajab nagu iga uus programm pidevat täiendamist, mistõttu on infosüsteemis paratamatult esinenud tõrkeid. Neid on lahendatud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaasabil.

Koda rõhutab, et vaatamata nõuete võrdluseandmete kvaliteedile tehtud etteheidetele ei ole ükski sissenõutud nõue jäänud riigile välja maksmata ega arvestusse kandmata.

Kohtutäiturid tegutsevad vaba õiguselukutse pidajana, kes peavad avalik-õiguslikku ametit enda nimel ja vastutusel. Nõuete võrdlus on väga aja- ja töömahukas ning oluline on ka PPA paindlikkus ja valmidus kohtutäituri märkustele reageerimiseks. PPA ei ole varasemalt kohtutäiturite saadetud andmete alusel oma registreid alati korrastanud ja kohtutäituritele on iga-aastane samade andmete parandamine kujunenud ebameeldivaks koormuseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121