Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Justiitsminister tunnustas kohtutäiturit Arvi Pink

Kohtutäiturite Koja ametikogu juhatus on olnud aastaid Justiitministeeriumile õigusloome valdkonnas partneriks ning  täna avaldas justiitsminister Raivo Aeg kohtutäitur Arvi Pinki’le tänu hea koostöö eest.

“Arvi Pink on olnud hea partner erinevates komisjonides kohtutäiturite ja erinevate ministeeriumide vahel”, ütles Raivo Aeg.

 

Justiitsministri tänukiri kohtutäitur Arvi Pink’le on tunnustus hea koostöö eest täitemenetluse ja kohtutäituriameti arendamisel.

 

Lugupidamisega

Kristi Hunt

Kantsler

 

Lisainfo: Kristi Hunt, kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 53003164 ( www.kpkoda.ee )

Pildil: Kohtutäitur Arvi Pink (vasakul) ja justiitsminister Raivo Aeg (paremal)

 

Valiti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja haldusüksuste uued liikmed

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi Koda) valis korralisel ameti- ja kutsekogul uued liikmed eestseisusele, aukohtule, eksami- ja revisjonikomisjonile.  Kojal täitus tänavu 10s tegutsemisaasta. 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja korralisel ameti- ja kutsekogul valiti Kojale uus eestseisus, aukohus, eksamikomisjon ning revisjonikomisjon. Komisjonide juhtide valimised toimuvad juuli teises pooles.

 

Koja esimees Mati Kadak rõhutas, et ühelt poolt on Koda oma kümneaastase tegevusperioodi jooksul saanud kindla positsiooni Eestis nii riigisiseses kui ka rahvusvahelises võrgustikus. „Koja tegevuse arengus on paar viimast aastat olnud keerulised, kuna õigusvaldkond areneb kiiremini, kui IT-süsteemidega järele jõutakse, sellest hoolimata on Koja tegevuses oluline on täitemenetluse efektiivsuse tagamine ja sellega seonduvalt ka täitemenetluse ning Koja stabiilne jätkusuutlik areng,“ sõnas Mati Kadak.

 

Koja tegevuses on jätkuvaks prioriteediks valdkonna õigusloome arendamine, täitemenetluse ja pankrotimenetluse efektiivsust tõstvate IT-süsteemide väljatöötamine, riigisiseses ja rahvusvahelise koostöövõrgustikus aktiivset osalemine, sealhulgas partnerlus naaberriikide asjaomaste institutsioonidega ning kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevuse ning Koja tegevuse jätkusuutlikkuseks vajaliku ressursi tagamine.

 

Koja aseesimees Terje Eipre rõhutas, et kuna võlgnike pankrotimenetlusi viiakse läbi ka avalikes huvides, et n.ö. „puhastada“ ettevõtluskeskkonda isikutest, kelle eesmärk ehk ei olegi õiglases konkurentsis vastutustundlikult tulu teenida, siis tuleks võimaldada pikaajaliste ja keeruliste menetluste finantseerimist suuremas ulatuses riigi vahenditest kui seda täna tehakse. „Kui suurendada menetlusabi suurust, siis oleks halduritel võimalik astuda erinevaid samme äriühingute juhtkonna vastutusele võtmiseks,“ lisas Terje Eipre.

 

Koja haldusüksuste tänased juhid tõdesid, et avalikkuse huvides ja menetluste kiiremaks läbiviimiseks ei saa vajalike infosüsteemide arenduskulusid jätta vaid Koja liikmete kanda ning siinkohal loodab Koda riigi abile IT arenduste rahastamisel.

 

Eelnevaga seonduvadki vahetult ka kohtutäituri ameti- kui ka pankrotihalduri kutsetegevuse finantseerimise alused ja korraldus. Viimaste aastate tendentsiks on olnud Koja liikmete töömahu ehk teisisõnu täitemenetluste ja pankrotimenetluste arvu ning ka tasude järjepidev vähenemine, kuid on tõusnud varatute pankrotivõlgnike arv, millega tuleb minna kohtusse.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on muuhulgas edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avalik-õiguslikke nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale ning arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme.

 

 

Lugupidamisega,

 

Kristi Hunt

Kantsler

 

Info: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773

 

 

 

LISA:

 

Täiendavalt teatame, et korralisel ameti- ja kutsekogul valiti

Koja eestseisuse liikmeteks kohtutäiturid Arvi Pink, Tatjana Afanasieva ning Mati Kadak ja pankrotihaldurid Terje Eipre, Maire Arm ning Jüri Truuts. Lisaks neile on Koja eestseisuse liikmeks Justiitsministeeriumi esindajana vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa.

Koja revisjonikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Priit Petter ja Mati Roodes ning pankrotihaldurid Ly Müürsoo ja Lembit Ülper.

Koja aukohtu liikmeteks valiti kohtutäiturid Janek Pool, Rocki Albert, Õnne Pajur ning Aive Kolsar ja pankrotihaldurid Andres Hermet, Kristo Teder, Indrek Lepsoo ning Andrias Palmits. Lisaks neile kuulub Koja aukohtusse Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Aleksandr Logussov.

Koja eksamikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Reet Rosenthal, Kaja Lilloja ning Hille Kudu ja pankrotihaldurid Eve Selberg, Maarja Roht ning Peep Lillemäe. Eksamikomisjoni asendusliikmeteks valiti kohtutäiturid Heimo Vilpuu ning Rannar Liitmaa ja pankrotihaldurid Raivo Piirla ning Kalev Mägi.

 

Seoses eriolukorra lõppemisega alustavad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, kohtutäiturid ja pankrotihaldurid büroode avamisega.

Alates 18.05.2020 on Koja kantselei taas avatud tööpäeviti vahemikus 10:00-16:00, kuid rõhutame, et kui olete haige, siis püsige kodus ning päringud tehke telefoni, e-posti ja kirja teel.

Viiruse tõkestamiseks on oluline, et inimesed järgiksid Kojas ja täiturite ning haldurite büroodes kehtestatud nõudeid ning väldiksid viiruse levikut ning haigena püsiksid kodus.

Täpsemat infot, kuidas on büroodes töö korraldatud leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt www.kpkoda.ee.

Koda soovib meelde tuletada, et praeguses olukorras on veelgi olulisem vaadata üle enda finantskäitumine ning olla tark laenaja. Tarbimislaenude võtmisel peab olema selge veendumus, et suudetakse laenu teenindada ka juhtumil, kui inimene kaotab töö.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees Mati Kadaku sõnade kohaselt on vaja rakendada kõiki meetmeid, et anda oma panus pandeemia leviku tõkestamisele, kuid samas tuleb pingutada selle nimel, et inimesed ei jääks teenindamata ning küsimused ei jääks vastusteta. „Väga oluline on just praegusel ajal vaadata üle enda finantskäitumine, et ei võetakse endale kohustusi, mida teenindada ei suudeta. Kui olete siiski juba sattunud raskustesse, siis kindlasti kontakteeruge oma kohtutäituriga telefoni või e-posti teel, et oleks võimalik saada teavet enda võlgnevuste kohta ning ühiselt kohtutäituriga tegelda probleemi lahendamisega“, lisas Kadak.

Lugupidamisega
Mati Kadak
Esimees

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

Seoses eriolukorraga korraldavad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, kohtutäiturid ja pankrotihaldurid ringi oma igapäevase töö.

Alates 16.03.2020 on Koja kantselei, kohtutäiturid ja pankrotihaldurid oma töö korraldanud selliselt, et võimalusel käib töö telefoni, e-posti ja kirja teel.

Viiruseleviku vältimiseks ning pandeemia tõkestamiseks on kohtutäiturid ja pankrotihaldurid enda igapäeva töös teinud ümberkorraldusi, et kliente saaks teenindada mitte otsekontaktis olles, vaid kasutades ära maksimaalselt telefoni, e-posti ja ka tavaposti võimalusi.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantselei on samuti külastajatele suletud, kuid inimeste nõustamine ning päringutele vastamine toimub telefoni, e-posti ja tavaposti teel.

Täpsemat infot, kuidas on büroodes töö korraldatud leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt www.kpkoda.ee

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees Mati Kadaku sõnade kohaselt on vaja rakendada kõiki meetmeid, et anda oma panus pandeemia leviku tõkestamisele, kuid samas tuleb pingutada selle nimel, et inimesed ei jääks teenindamata ning küsimused ei jääks vastusteta. „Kindlasti on oluline kontakteeruda oma kohtutäituriga telefoni või e-posti teel, et oleks võimalik saada teavet enda võlgnevuste kohta ning ühiselt kohtutäituriga tegelda probleemi lahendamisega“, lisas Kadak.

Lugupidamisega

Mati Kadak
Esimees

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

Võlgniku vastas on võlausaldaja ning kohtutäitur on vaid vahendaja

Poleemikat tekitanud IT-lahenduse käivitamisel kuvati avalikkusele võlgnikke, kuid sissenõudjad on sootuks unustusse vajunud. Kohtutäiturid täidavad seadust ning sissenõudjate nõudeid ning oluline on mõsta, veebruarikuus ei teinud kohtutäiturid uusi arestimisakte, vaid käivitus uus IT-lahendus, mis võttis andmed ka kõikidest varasematest töövõimetoetustele saadetud arestimisaktidest ja tekitas ülearestimise. Koheselt, kui viga avastati pakkus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda välja lahenduse, et uuel kuul taastatakse vana olukord ning inimesed, kellel on ülearestimine toimunud, makstakse enam arestitud summa tagasi.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul ajamasinat ei ole ning seetõttu tuleb tegelda hetkel tekkinud olukorra lahendamisega. „Oleme omalt poolt pakkunud välja lahenduseks, et Töötukassa tõendi alusel makstakse ülearestitud raha võlgnikele tagasi,“ sõnas Kristi Hunt.

Viimastel nädalatel on selgelt märgata, et avalikkuse hukkamõist kohtutäiturite suunal on lihtne tulema ning probleemi olemusse ei süüvita.

Kohtutäitur on tagajärg sellele, kui inimene pole tegelenud enda kohustuste täitmisega. „Me mõistame väga hästi, et töövõimetustoetuse saajad on haavatav sihtrühm, kuid tuleb arvestada ka teise poolega – võlausaldajaga, sest tihtipeale on nendes menetlustes sissenõudjateks elatisraha saavad lapsed, samuti võlgniku tõttu liiklusõnnetusse sattunud ja tänaseks töövõimetud isikud või pensionärid, kes jääb ilma kohtulahendiga välja mõistetud õigusest,“ lisas Kristi Hunt.
Töövõimetoetusest kinnipidamiste tegemine on täiendav võimalus enda võlgadest vabaks saamisel. Kohtutäituritele teevad võlgnikud ka ise avaldusi, et tema töövõimetoetusest tehtaks kinnipidamisi, sest inimesed mõistavad, et oma võlgadega peab tegelema. Võlgadega ongi oluline üks selge tõde, et nendega tuleb tegeleda ning olulisim on siinjuures alati suhelda enda sissenõudja ja ka kohtutäituriga.
Koda kutsub üles inimesi tegelema oma võlgadega ning avalikkust mõistma, et pingil ei istu vaid võlgnikud, alati on teises otsas võlausaldaja.

Lugupidamisega
Kristi Hunt
Kantsler
Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

Kohtutäiturid tutvustasid Serbia asejustiitsministrile Eesti täitesüsteemi

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajad kohtusid eile, 28. jaanuaril 2020 Serbia justiishalduse ja EL integratsiooni aseministrite Jelena Deretić ja Čedomir Backović´ga.

Eesti poolt kohtusid Serbia delegatsiooniga kohtutäiturid Mati Kadak, Janek Pool, Arvi Pink, Risto Sepp, Koja kantsler Kristi Hunt ja nõunik Jaan Lõõnik.

Kohtumise ajendiks oli asjaolu, et Serbia kolleegid soovisid saada ülevaadet Eesti täitemenetlusest ning olemasolevatest IT-lahendustest.

Kohtumisel anti Serbia delegatsioonile ülevaade Eesti täitesüsteemist ning erinevatest IT-lahendustest. Enim pakkus serblastele huvi Koja poolt loodud www.oksjonikeskus.ee , kuna ka nendel on plaanis eraõiguslikele kohtutäituritele riigi poolt luua digitaalne oksjonikeskkond. Serbias oli varasemalt dubleeritud täiturite süsteem, kuid mõned ajad tagasi mõisteti, et efektiivseim on siiski vabakutseliste täiturite süsteem.

 

Lugupidamisega

Kristi Hunt
Kantsler

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tutvustas koostööpartneritele „raamist välja“ täitemenetluse parendamise ideid

Reedel, 17 jaanuaril kohtusid Koja esindajad laialdase huvirühmade esindajatega, et koos disainida tuleviku täitemenetlust. Vähendamaks lõpuni viimata täitemenetluste arvu kui ka kohtute koormust, tuleb teha põhjalik õigusaktide analüüs koostöös kõikide osapooltega, kes on seotud õiguskuulekuse tagamisega. Praegune täitemenetlus ja sellega seotud seadused vajavad terviklikku kaasajastamist.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on ellu kutsunud erinevate huvigruppide töörühma, et üheskoos läbi töötada probleemsed kohad seadusloomes ning teha seaduste muudatuste ettepanekuid seadusandjatele, mis kestaks kauem kui dekaad ning poleks vaid püksipõlve lappimine. Eesti täitemenetlus vajab terviklikku vaadet ja sisulist kaasajastamist. Esimesel kohtumisel osalesid nii erasektori kui ka avaliku sektori esindajad, kelle ühine huvi on parem täitemenetlus nii täna kui ka tulevikus.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul tuleb keskenduda seadusloome täiustamisele, kuna viimati käsitleti täitemenetlust süsteemselt pea 19 aastat tagasi. „Koda on otsustanud, et hoolimata pidevatest tagasilöökidest jätkame ettepanekute tegemist seadusloome parendamiseks ja seda koostöös erinevate huvigruppidega,“ sõnas Kristi Hunt.

„Kohtumisel osalenud kinnitasid, et Koja poolt esitletud teemad on olulised võlavaba ühiskonna suunas liikumisel ning koostööpartnerid on valmis seadusloome arendamisprotsessis igati kaasa lööma. Esimene oluline teema, milles saavutati konsensus on kohtutäiturite tasud peavad muutuma arusaadavamaks, “ lisas  Kristi Hunt.

Koos koostööpartneritega plaanib Koda võtta selge juhtpositsiooni täitemenetluse parendamisel ning tuleviku täitemenetluse disainimisel.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Koda on riigi õigussüsteemile partneriks, kaitstes võlaandja huve kui võlamenetluse aluseks on kohtuotsus või mõni muu õigusakt (trahv, määrus vms).

 

Lugupidamisega
Kristi Hunt
Kantsler
Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: Täitemenetluste lahendamise efektiivsus sõltub üheselt tõlgendatavast seadusandlusest

Vähendamaks lõpuni viimata täitemenetluste arvu kui ka kohtute koormust, tuleb teha põhjalik õigusaktide analüüs koostöös kõikide osapooltega, kes on seotud inimeste võla probleemide lahendamisega. Õigusaktide terviklik kaasajastamine  vähendab nende vääriti mõistmist nii võlgnike, võlausaldajate kui ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite endi poolt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on ellu kutsunud erinevate huvigruppide töörühma, et üheskoos läbi töötada probleemsed kohad seadusloomes ning teha seaduste muudatuste ettepanekuid seadusandjatele.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul tuleb keskenduda seadusloome täiustamisele, et see oleks arusaadav igale protsessis osalejale ja ka tagatud õiglane tasu nii saajale kui ka maksjale. „Koda on otsustanud, et hoolimata pidevatest tagasilöökidest jätkame ettepanekute tegemist seadusloome parendamiseks ja seda koostöös erinevate huvigruppidega,“ sõnas Kristi Hunt.

 „Nii mõnedki ettepanekud nagu võimaluse andmine varatu võlgniku menetluse lõpetamiseks, menetlusliigi toomine täitemenetlusse, mis sarnaneks tsiviilkohtumenetluse maksekäsu kiirmenetluse põhimõtetega – nõue pööratakse täitmisele vaid juhul, kui mõlemad osapooled on sellega nõus, elatisabi kohene väljamaksmine elatisabi vajajale on tegelikult juba ettepanekutena seadusandjateni jõudnud,“ lisas  Kristi Hunt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Koda on riigi õigussüsteemile partneriks, kaitstes võlaandja huve kui võlamenetluse aluseks on kohtuotsus või mõni muu õigusakt (trahv, määrus vms).

 

Lugupidamisega

Kristi Hunt
Kantsler

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee)

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: Pankrotiombudsmani ehk uue maksejõuetuse institutsiooni töö on kõige tulemuslikum Kojas

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda saatis eile Justiitsministeeriumile pöördumise, milles teeb uuesti ettepaneku, et pankroti „eriüksus“ ehk pankrotiombudsman tuleks luua Kotta.

Novembri lõpus saatis Konkurentsiamet omapoolse seisukoha Justiitsministeeriumile, kus leiab, et Konkurentsiamet pole õige koht maksejõuetuse institutsioonile (ehk pankrotiombudsmanile), kuna loodaval üksusel on vähe puutumust Konkurentsiameti igapäevase tegevusega. 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustub täielikult Konkurentsiameti ettepanekuga ning märgib, et on mitmetes pöördumistes teinud ettepaneku pankrotiombudsmani üksuse loomise Kotta. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Kantsleri Kristi Hundi sõnul on ministeerium sellest ettepanekust keeldunud ning toonud põhjenduseks asjaolu, et pankrotihaldurite üle järelevalvet ei saa teostada Koda, kuna Kotta kuuluvad kõik Eestis tegutsemisõigust omavad pankrotihaldurid. 

“Arvestades teenistuse väiksust – juht, kolm (pankroti) juristi ja üks tehniline töötaja, ei ole mõistlik luua eraldi ametit, sõnas kutsekogu esimees pankrotihaldur Terje Eipre. „Arvestada tuleb ka riigireformi ja asjaolu, et riik on võtnud suuna mitte luua uusi ametikohtu ja hoida kokku,“ lisas Terje Eipre. 

“Kui luua Eestis maksejõuetuse teenistus eraldi üksusena Koja juurde, siis oleks tagatud ka piisav kompetents, et saada hakkama maksejõuetuse põhjuste uurimisega. Kaasata tuleks selles töös nagunii spetsialiste, kes tegutsevad Koja juures pankrotihalduritena. Oluline on tagada teenistuse poliitiline sõltumatus, erapooletus ja iseseisvus otsustamaks, millistes konkreetsetes menetlustes on sekkumine vajalik. Seetõttu ongi kõige õigeim tuua Koja alla pankrotiombudsman, kes hakkaks tegema järelevalvet võlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle, kuna see ongi pankrotimenetluste suurim probleem,“ selgitas juurde kantsler Kristi Hunt. 

Kordame Koja ettepanekut, et institutsioon, mida Konkurentsiamet enda juurde ei soovi võiks olla loodud Koja juurde ning seeläbi ei suurene ükski riiklik ametkond. 

 

Lugupidamisega

Kristi Hunt
Kantsler

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

Tasuta õigusabi kampaania „Kohtu Täituriga“ raames küsiti enim nõu elatusmiinimumi ja võlgade aegumise kohta

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda korraldas suvekuudel kampaania „Kohtu Täituriga“, kus pakuti tasuta õigusabi võlaküsimustes. Tasuta nõustamist pakuti kolmes Eesti piirkonnas – Harju, Tartu ja Viru tööpiirkonnas ligi 100 inimesele.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt tunnustab neid tublisid inimesi, kes soovivad oma võlgnevustega tegeleda ning eriti veel neid inimesi, kelle võlad ei ole veel kohtutäituriteni jõudnud, kuid kes olid juba valmis oma võlgnevustega tegelema, et leida võimalusi täitemenetluse ennetamiseks.

Eeltoodu näiteks oli noormees Harjumaalt, kelle suhtes polnud algatatud ühtegi täitemenetlust, aga kiirlaenudega seotud kohustusi oli 8, kuid kõikide laenuandjatega olid graafikud sõlmitud ja noormees maksis ilusasti igakuiselt kokku lepitud summat. Noormees soovis pigem tunnustust oma püüdlikkuse eest, et on iseseisvalt alustanud lahenduste otsimisega. „Selliseid tublisid inimesi kohtutäiturid tihti oma igapäevatöös ei kohta,“ sõnas Kristi Hunt.

Nõustamisele tulid ka võlgniku lähisugulased, kes teadsid, et inimene ise ei taha enda võlgadega tegelda, kuid sugulased on mures ning püüdsid kohtutäituriga koos leida lahendust, kuidas olukorrast välja tulla.

Enim nõustanud Narva kohtutäituri Tatjana Afanasieva sõnul olid enamus küsimused seotud elatusmiinimumi ning võlgade aegumisega, mis näitas, et inimesed vajavad abi enda võlaprobleemidega tegelemiseks. Tatjana Afanasieva hinnangul on selline nõustamine väga vajalik, sest kohtutäitur on kindlasti üks väheseid inimesi Eestis, kes täitemenetlust läbinisti tunneb ja suudab võlgnikku aidata. „Kohtutäitur on võlgniku jaoks esmane kontakt, kelle poole peaks pöörduma ja seda just kohtu poolt väljamõistetud võlgnevuste puhul,“ sõnas Tatjana Afanasieva.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab inimesi võlgnevuste likvideerimisel ja õigusnõuga kogu täitemenetluse jooksul, kuid oluline on, et nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad võlgnevustega tegeleda ja leida lahendusi nende likvideerimiseks. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti õigus-  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas.  Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimeste nõustamise, noortele korraldatavate koolituste ja õigusloome ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna  just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega. 

 

Lisainfo: Kristi Hunt, Telefon: (+372) 6463773

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121