Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: meie uue aasta fookuses on pered

03.01.2022 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Alanud aastast muutuvad perekonnaseaduses lapsele elatise määramise ja arvutamise  sätted. Lapse igakuise elatise suuruse määramine kohtumenetluses muutub paindlikumaks, siiani elatusraha miinimummäärast või poolest töötasu alammäärast sõltuvad elatised fikseeritakse 292 eurole kuus. Kõik elatise suurusest tekkivad vaidlused lahendab kohus.

Automaatselt ei muutu midagi, st kõik varasemad  kohtuotsused jäävad jõusse ja  elatise muudatuste vajadusel tuleb isikul pöörduda kohtusse. Kohtutäiturid nõuavad ka peale 01.01.2022 sisse elatist, mis on enne nimetatud kuupäeva kohtuotsusega välja mõistetud. Kui enne 2022. aasta 1. jaanuari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäära või poole töötasu alammäära ulatuses kuus, loetakse, et alates 2022. aasta 1. jaanuarist on lapsevanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 292 eurot kuus. Kuni 2021. aasta lõpuni tehtud kohtulahendite alusel määratud perioodilise elatise suurused külmutatakse ja edaspidi enam ei suurene.

 

Kuigi alates 01.01.2022 suureneb alampalga määr, ei suurene need elatised, mis on kohtuotsusega välja mõistetud enne 01.01.2022.  Perekonnaseaduse muudatused puudutavad vaid kohtumenetluses väljamõistetud lapse elatisi ning kui lapsevanemad on sõlminud notariaalse kokkuleppe lapsele elatise maksmiseks, siis sellise kokkuleppe täitmine jätkub vastavalt kokkuleppes sõnastatule.

 

Kohtutäitur lähtub  elatise sissenõudmisel ainult kohtuotsusest ja kõik vaidlused elatise suuruse, kestvuse, vähendamiste jne osas tuleb lahendada kohtus.  See tähendab, et kohtutäitur, kes kohtulahendit täidab, juhindub vaid kohtulahendis määratust. Tuleb silmas pidada, et kui võlgnikuks olev lapsevanem taotleb elatise vähendamist näiteks lapsele makstavate lapsetoetuste arvel, mis laekub kas lapse või temaga koos elava lapsevanema pangaarvele, siis tuleb esitada kohtule avaldus elatise muutmiseks. Kohtutäituriteni  jõuavad sageli tagaseljaotsuseid, mille sisust saab võlgnik aru alles kohtutäituri käest. Seetõttu  juhul, kui  kohus on alustanud kohtumenetlust lapsele elatise nõudes, tuleks mõlemal lapsevanemal aktiivselt osaleda kohtumenetluses ja kõik elatise suurust ning maksmist puudutavad küsimused läbi rääkida.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Helen Rives märkis, et kohtule esitatavad elatise nõuded peavad olema läbimõeldumad ning kohtulahendi sõnastus võimalikult täpne. Võimalusel tuleks elatise nõude esitamisel läbi mõelda, kas ja kuidas peaks nõutav elatis olema seotud muutustega lapse elus (näiteks lapse kasvamisega kaasnevad muudatused, vanema õe või venna täisealiseks saamine). Kohtutäiturile peab kohtuotsuse resolutsioonist olema täpselt arusaadav, kui palju ja millistel tingimustel peab kohustatud lapsevanem lapsele elatist maksma. Elatiskalkulaatori on Justiitsministeerium avalikustanud veebilehel  https://www.just.ee/elatiskalkulaator/.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb kohtutäituri seaduse alusel. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud Eestis.

 

Lisainfo:

Helen Rives

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler

helen.rives@kpkoda.ee

www.kpkoda.ee

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121