Uudised ja teated

P R E S S I T E A D E 

6. veebruar 2018

Täitemenetluse muudatusest

Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku 9. jaanuaril 2018 jõustunud muudatusest.

Ilmsesti sagenevate küsimustega veebruarikuu töötasu väljamaksmise eelselt ning selle järgselt ja seetõttu tuletame meelde võimalust asjaga tegeleva kohtutäituriga konsulteerimiseks.  

Kehtima hakanud seadusemuudatused võimaldavad kohtutäituril arestida kuni 20 % võlgniku sissetulekust ka siis, kui see on väiksem palga alammäärast. Sellist võimalust saab kohtutäitur rakendada, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Säte võimaldab asuda nõuete sissenõudmisele ka juhtudel, kus võlgnik teenib ametlikult miinimummääras töötasu ning seetõttu oli nõude täitmine sisuliselt seiskunud.

Meeldetuletuseks märgime, millised muudatused jaanuari algusest jõustusid.

Kohtutäitur sai õiguse osutada ametiteenust lepitajana vastavalt lepitusseadusele.

Samuti anti kohtutäiturile juriidilise fakti tuvastamise õigus. Taoline teenus osutub vajalikuks mitmesuguste vaidluste lahendamisel ja tõendite kogumisel näiteks omandialastes, ühiselu või muudes küsimustes.

Kohtutäiturite ja Pankrotihalduri Koja juurde luuakse uue organina vahekohus. Koja vahekohus hakkab menetlema rahalisi nõudeid poolte kokkuleppel.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lugupidamisega

Risto Sepp

Kohtutäitur

 

Lisainfo

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler

e-post: kristi.hunt@kpkoda.ee;

 

 


P R E S S I T E A D E 

1. veebruar 2018

Oksjonikeskus.ee’s lõppes müügiga 5,5% enam pakkumisi kui aasta varem

2017. aastal alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 7603 erinevat enampakkumist, keskmine hinnakasv oli müügiga lõppenud elektroonilistel enampakkumistel 30 % (2016. aastal 20 %).

Kokku müüdi Oksjonikeskus.ee’s 2017. aastal 1351 erinevat objekti, mis on enam kui 2016. aastal (1281). Vähim müüdud vara alghind oli 2017. aastal 1 euro ja kõrgeim 595 000 eurot.

Enim enampakkumisi oli 2017. aastal kinnisvarale (4903) ja vallasvarale (1957). Elektroonilistel enampakkumistel tõusis realiseeritud vara maksumus 2017. aastal 2,3 miljonit eurot (kasv võrreldes 2016. aastaga 0,6 miljonit eurot). 

2017. aastal korraldasid kohtutäiturid edukalt ka esimesed munitsipaal- ja riigivara elektroonilised enampakkumised ametitoimingu korras.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul peegeldab oksjonikeskus.ee andmestik täite- ja pankrotiasjade arvu üldist vähenemist, kuid teiselt poolt klientide suuremat ostuhuvi. Nõuete katteks arestitud vara realiseerimine aktiivse ostuhuvi tingimustes on lõppkokkuvõttes suureks abiks võlgnike kohustuste täitmisele. Kohtutäiturite võimekust vara realiseerimisel on hakanud kasutama ka omavalitsused.

Ühe näitena võiks välja tuua kohtutäituri ametitoimingu, kus kohtutäitur müüs Keila linnale kuuluva kinnistu elektroonilisel enampakkumisele ning selle tulemusel tõusis lõpphind alghinnaga võrreldes üle kahe korra ehk rahas väljendatult 500 tuhat eurot. Keila abilinnapea Timo Suslov tunnustas kohtutäiturit, kes tegi müügi õnnestumiseks väga head tööd.

Riik on seadusega pannud kohtutäiturile rolli olla avalikule sektorile asjalikuks toeks vara läbipaisval võõrandamisel ning loodame, et Keila linna tubli algatus innustab ka teisi kohalikke omavalitsusi ning riigisektorit kohtutäiturite ametitoimingut rakendama.

Oksjonikeskus.ee on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Aastas korraldatakse keskkonnas üle 8000 enampakkumise ning keskmiselt lõpeb iga kuues enampakkumine müügiga (neist pooltel juhtudel on müügihind alghinnast kõrgem, keskmine hinnakasv on u 30 %). Oksjonikeskkonnas avaldatud kuulutusi vaadatakse enam kui 10 tuhat korda päevas. Enampakkumisteadete märksõnade alusel tellimise süsteem tagab huvitatutele teabevoo ning informeerituse enampakkumistest. Keskkond vastab infoturbenõuetele ning tagab osalejatevahelise ausa konkurentsi ning enampakkumise protseduuride läbipaistvuse.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo:

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
tel, 6463773
kristi.hunt@kpkoda.ee


 

P R E S S I T E A D E                                                                                          

12. jaanuar 2018

Kohtutäiturid pakuvad tasuta õigusnõu

Tulenevalt 09.01.2018 jõustunud seadusest on tekkinud võlgnikel palju küsimusi ning seetõttu pakuvad kohtutäiturid üle Eesti tasuta õigusabi, et vastata küsimustele uue jõustunud seaduse osas.

Õigusabi pakutakse alljärgnevate täiturite büroodes 16.01.18 kl 9-12 ja 18.01.18 kl 13-17 eelregistreerimise alusel.

Harju tööpiirkonnas:

·      Kohtutäitur Mati Kadak – e-post: Mati.Kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14 (II korrus);

·      Kohtutäitur Kristiina Feinman – e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn;

·      Kohtutäitur Risto Sepp ­­- e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn;

·      Kohtutäitur Arvi Pink - e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn;

·      Kohtutäitur Hille Kudu - e-post: Katrin.Lepik@taitur.net, aadress: Rävala pst 5, Tallinn.

Viru tööpiirkonnas:

·      Kohtutäitur Tatjana Afanasieva – e-post: narva.kohtutaitur@taitur.just.ee, telefon: 3540020, aadress: Puškini 20-M1 (I. korrus).

Tartu tööpiirkond

·      Kohtutäitur Anne Böckler - epost: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu;

·      Kohtutäitur Aive Kolsar – e-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee, aadress: Aasa 5, Põlva büroos 18.01.18 kl 13-17;

·      Kohtutäitur Aive Kolsar – e-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee, aadress: Vabaduse 26,(II korrus) Valga büroos 16.01.18 kl 9-12;

Pärnu tööpiirkond

·      Kohtutäitur Õnne Pajur – e-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee, aadress: Tallinna mnt 30, Rapla  (sissepääs hoovi poolt) 16.01.18 kl 9-12;

·      Kohtutäitur, Õnne Pajur – e-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee, aadress: Lossi tn 4a, Kuressaare, 18.01.18 kl 13-17


P R E S S I T E A D E                                                                                           

9. jaanuar 2018

Täitemenetluse võimalused laienevad

Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku 9. jaanuarist 2018 jõustuvad muudatused laiendavad täitemenetluses võimalusi nõuete sundtäitmisele pööramiseks.

Kehtima hakkavad seadusemuudatused võimaldavad kohtutäituril arestida kuni 20 % võlgniku sissetulekust ka siis, kui see on väiksem palga alammäärast. Sellist võimalust saab kohtutäitur rakendada, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Säte võimaldab asuda nõuete sissenõudmisele ka juhtudel, kus võlgnik teenib ametlikult miinimummääras töötasu ning seetõttu oli nõude täitmine sisuliselt seiskunud.

Kohtutäitur saab õiguse osutada ametiteenust lepitajana vastavalt lepitusseadusele.

Samuti antakse kohtutäiturile juriidilise fakti tuvastamise õigus. Taoline teenus osutub vajalikuks mitmesuguste vaidluste lahendamisel ja tõendite kogumisel näiteks omandialastes, ühiselu või muudes küsimustes.

Kohtutäiturite ja Pankrotihalduri Koja juurde luuakse uue organina vahekohus. Koja vahekohus hakkab menetlema rahalisi nõudeid poolte kokkuleppel.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lugupidamisega

Mati Kadak,

Esimees

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

 

tel, 6604604; mati.kadak@taitur.just.ee

 


PRESSITEADE                                                                                           

 

20. oktoober 2017

Täna tunnustatakse 25 aastat pankrotihaldurina töötanud inimesi

01.09.2017 täitus pankrotiseaduse jõustumisest 25 aastat ning selle tähistamiseks peetakse täna konverentsi hotellis Olümpia, kus esinevad Soome pankrotiombudsman Helena Kontkanen ning prof Paul Varul.

Õhtusel pidulikul koosviibimisel antakse üle tööaasta auhinnad nendele tublidele pankrotihalduritele, kes on seda tööd teinud 25 aastat:

Tiina Mitt, Maire Arm, Terje Eipre, Peeter Allikvere, Aivar Leismann, Helmut Pikmets, Kauri Rattus, Reet Relvik, Urmas Tross ja Andrus Õnnik

Pildigalerii sündmusest ning tunnustatutest on leitav siit: https://drive.google.com/drive/folders/0B8_IZ0YQHZgMbUdVdy00dGN0VUE?usp=sharing


PRESSITEADE 

13. september 2017

Oksjonikeskus.ee’s müüdi 2. kvartalis 271 erinevat objekti

Käesoleva aasta 2. kvartalis alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 1987 erinevat enampakkumist, mis on 55 võrra enam kui 1. kvartalis. Keskmine hinnakasv oli 20%. Vähim müüdud vara alghind oli 1 ja kõrgeim 595 000 eurot.

Enim enampakkumisi oli kinnisvaras (1269), vallasvaras (527) ja varalistes õigustes (116).

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul tehakse pakkumisi pigem varadele, mille alghind on turuhinna piirist veidi madalamal. Realiseeritav vara on väga eriilmeline, kuid ostja on leidnud nii väikese väärtusega esemed kui ka sadu tuhandeid eurosid maksnud kinnisvara.

Oksjonikeskus.ee on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Aastas korraldatakse keskkonnas üle 8000 enampakkumise ning keskmiselt lõpeb iga kuues enampakkumine müügiga (neist pooltel juhtudel on müügihind alghinnast kõrgem, keskmine hinnakasv on u 20 %). Oksjonikeskkonnas avaldatud kuulutusi vaadatakse enam kui 10 tuhat korda päevas. Enampakkumisteadete märksõnade alusel tellimise süsteem tagab huvitatutele teabevoo ning informeerituse enampakkumistest. Keskkond vastab infoturbenõuetele ning tagab osalejatevahelise ausa konkurentsi ning enampakkumise protseduuride läbipaistvuse.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo:

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
tel, 6463773
kristi.hunt@kpkoda.ee

www.kpkoda.ee

https://www.oksjonikeskus.ee/

 

 


PRESSITEADE                                                                                                                                                                                

02.06.2017

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda kohtus Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, et seista ühiselt Eesti ettevõtluskeskkonna parendamise eest

Täna kohtusid kahe koja esindajad, et arutleda teemadel kuidas saaksid kojad teha koostööd Eesti ettevõtluskeskkonna parendamiseks.

Koosviibimise avanud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatuse esimees Terje Eipre märkis, et antud koosoleku kokkukutsumise mõte oli suuresti asjaolus, et kooskõlastada seisukohad seoses ärikeeluga, ombudsmani institutsiooni võimaluse loomisega ning maksejõuetusõigusega seonduvate muudatustega. Sama koja esimees Mati Kadak märkis: „Kindlasti saame koostööd teha vahekohtute institutsiooni puudutava osas ning olulised muudatused, mis Koda on kirjutanud seaduseelnõusse SE280, mille läbi oleks võimalik tõsta võlgnike maksekuulekust ning kaitsta võlausaldajate huve“.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts märkis kohtumisel, et kaubanduskoja eesmärk on oma tegevusega aidata kaasa parema ja konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna loomisele, lisades et just õiguskeskkonna muutmisel ja parendamisel on hästi oluline omavahel suhelda ja koostööd teha. „Kaubanduskoda on hiljuti teinud mitmeid ettepanekuid, mis aitaksid läbi efektiivsema maksejõuetusmenetluse tagada ausamat konkurentsi ettevõtluses ning oluline on neid valdkonna spetsialistidega arutada,“ lisas Palts.

 


PRESSITEADE

23. mai 2017

Oksjonikeskus.ee’s müüdi 1. kvartalis 773 erinevat objekti

Käesoleva aasta 1. kvartalis alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 1932 erinevat enampakkumist, mis on kümnendiku võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Keskmine hinnakasv 2017. aasta 1. kvartalis oli 25%. Vähim müüdud vara alghind oli 25 ja kõrgeim 295 000 eurot.

Nurjunud pakkumisi oli 1453 ja müügiga lõppes 373, neist enim kinnisvaraobjekte, kokku 219 tk. Enim nurjus vallasvarapakkumisi - 80% avalikustatute arvust.

Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul peaks täitemenetluses täitma nõude võimalikult varases staadiumis. Kui täitemenetlus venib, võib kasvada nõue (lisanduvad viivised ja intressid), aga ka moraalne surve erinevatele osapooltele ning psühholoogiline pinge. Selleks, et esimesed enampakkumised ei nurjuks, tuleks seadust muuta ja tsiviilkäibe kiirendamiseks ja täitemenetluse efektiivsuse suurendamiseks alustama turuhinnast näiteks viiendiku võrra madalamast alghinnast. Kehtiva seaduse järgi hinnatakse arestitud asjad võlgniku ja sissenõudja kokkuleppel või kui kokkulepet ei saavutata, siis hindab kohtutäitur lähtudes selle harilikust väärtusest. Täitemenetlus ei ole tavapärane turusituatsioonis tehtav tehing, vaid kiirkorras probleemi lahendamine. Seetõttu peaks müügiprotsess olema reaktiivne, kuid nõnda, et ei rikutaks võlgnike ega sissenõudja huve. Statistika näitab, et www.oksjonikeskus.ee täidab turvalisuse kõrgklassi, kasutajate nõudmised täidetakse läbipaistvuse ja kasutajasõbralikkusega ja trend on tõusev.

Elektrooniliste enampakkumiste eeliseks on, et potentsiaalsed ostuhuvilised saavad tellida endale teavitusi huvipakkuva vara enampakkumisteadete avaldamiseks ning pakkumisi teha sõltumata asukohast ning ka ajapiirid on paindlikumad – elektrooniline enampakkumine kestab vähemalt 5 päeva. Suuline enampakkumine viiakse läbi konkreetses kohas ja ajal.

Inimeste veebikäitumine on alates 2013. aastast, mil oksjonikeskus.ee käivitati, väga palju muutunud ning avalikustatud pakkumiste arv on 5 aastaga kahekordistunud, samuti on kahekordistunud müügiga lõppenud enampakkumiste arv. Suurenenud lõpphinnaga enampakkumiste arv on viie aastaga aga kolmekordistunud.

Oksjonikeskus.eeon Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Alates 2013. aastast on keskkonna kaudu realiseeritud üle 5000 objekti, keskmine hinnakasv on olnud 24 %.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kodaon 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo:

Kristi Hunt, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
tel, 6463773
kristi.hunt@kpkoda.ee


TEADE

16. mai 2017

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda osales Riigikogu õiguskomisjoni istungil, et anda omapoolne seisukoht seoses laste elatisnõude järjekohaga tulenevalt Euroopa pangakontode arestimismäärusega.

Riigikogu menetluses on tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 404 SE (edaspidi eelnõu). Eelnõuga luuakse regulatsioon Euroopa pangakontode arestimismääruse siseriiklikuks rakendamiseks, mis hõlbustab võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades ning võlgniku ELis asuvate pangakontode arestimist.

Täitemenetluse seadustik sätestab, et lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus asub sõltumata arestimise ajast muudest arestipandiõigustest eespool.  Kui varasem arestipandiõigus tekkis Euroopa arestimismääruse täitmisel, siis eeltoodu, vastavalt eelnõule, ei kohaldu . Seega, kui pärast Euroopa arestimismääruse täitmisele esitamist esitatakse täitmisele lapse elatisnõue, ei lähe lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus esimesele järjekohale ning Euroopa arestimismäärus on prioriteetsem, kui lapse elatisnõue.

Eelnõust võib järeldada, et laste toimetulekust, laste elatisnõuetest on teatud nõuded siiski tähtsamad. Näiteks kui Saksamaa sissenõudjal on nõue Eesti elaniku vastu, mis omab Eestis pangakontot, ning Saksamaa äriühing või tema taotlusel Saksamaa kohus esitab Eesti kohtutäiturile pangakontode arestimismääruse, siis pärast seda esitatud lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus ei lähe Saksamaa äriühingu nõudest ettepoole.

Koja hinnangul eeltoodu on vastuolus riigi seatud eesmärgiga tagada Eesti Vabariigis laste toimetulek, samuti Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2015-2019 toodud eesmärgiga, milleks on lahuselavate vanematega laste toimetuleku parandamine. Ka 01.01.2017 jõustunud perehüvitiste seaduse eelnõu seletuskirja  kohaselt (lk 33) on uue täitemenetluse aegse elatisabi regulatsiooni eesmärk tagada lahuselavate vanematega laste toimetuleku parandamine. Täitemenetluseaegse elatisabi maksmisega tagab riik kohtuotsuse alusel igale lapsele ühes kuus kuni 100 euro suuruse ülalpidamise, millega soovitakse leevendada üksikvanemaga elavate laste vaesust.

Eelnevat rõhutab ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 24 punktid 1 ja 2, mille kohaselt lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele ning kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalikõiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.

Koja hinnangul laste elatisnõude täitmine peab olema prioriteetsem Euroopa arestimismääruse rakendamisega võrreldes. Johtuvalt teeme ettepaneku kaaluda täitemenetluse seadustikku normi lisamist, millega oleks tagatud laste elatisnõuete prioriteetsus.

Tänasel kohtumisel Riigikogu õiguskomisjonis leidis komisjon, et Koja toodud märkusi tuleb arvesse võtta ning püüda sõnastada eelnõu selliselt, et laste õigused oleks maksimaalselt kaitstud.

 


PRESSITEADE

1. märts 2017

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantslerina asub ametisse Kristi Hunt

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) kantslerina asub 2. märtsil 2017 ametisse Kristi Hunt.

Koja korraldatud konkursil Koja kantsleri ametikohale osales üle 30 inimese. Koja eestseisus valis kandidaatide seast välja Kristi Hundi, kellel on mitmekülgsed kogemused tööst nii avalikus kui ka erasektoris. Kristi Hunt on varem töötanud riigi- ja erainstitutsioonides asutuse juhi ning samuti õigus- ning turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna ametikohtadel.

Koja esimees Mati Kadak hindab Kristi Hundi pühendumust õigusloome analüüsimisele Eesti ettevõtluskeskkonna parendamisele eelkõige selle investeerimiskindluse suurendamise ning maksejõuetusriskide vähendamise kaudu.

Kristi Hunt soovib, et täite- ja pankrotimenetlus muutuks võimalikult paberivabaks ning võlgnikud otsiksid aktiivselt võimalusi oma võlgnevuste hüvitamiseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

Lisainfo

 

Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

tel, 6604604

 

mati.kadak@taitur.just.ee


PRESSITEADE

6. jaanuar 2017

 

PPA täitemenetluslike nõuete võrdlusest

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) hinnangul on meedias ilmunud väited kohtutäiturite ning Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) vahelise koostöö puudulikkuse kohta ülepaisutatud.

 

Koda mõistab täielikult, et riiginõuete arvepidamine peab olema korrektne ning aitab võimaluste ja seadusega antud pädevuse piires selle saavutamisele igati kaasa. Täitemenetluses on oluline tagada täiteasjade arvestuse igapäevane korrektsus ning selle nimel on viimastel aastatel palju pingutatud. Valminud on uued infotehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad kohtutäiturite ja PPA vahel jooksvat menetlusandmete vahetamist. 2016 suvel avatud uus täitemenetluse infosüsteem vajab nagu iga uus programm pidevat täiendamist, mistõttu on infosüsteemis paratamatult esinenud tõrkeid. Neid on lahendatud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaasabil.

 

Koda rõhutab, et vaatamata nõuete võrdluseandmete kvaliteedile tehtud etteheidetele ei ole ükski sissenõutud nõue jäänud riigile välja maksmata ega arvestusse kandmata.

 

Kohtutäiturid tegutsevad vaba õiguselukutse pidajana, kes peavad avalik-õiguslikku ametit enda nimel ja vastutusel. Nõuete võrdlus on väga aja- ja töömahukas ning oluline on ka PPA paindlikkus ja valmidus kohtutäituri märkustele reageerimiseks. PPA ei ole varasemalt kohtutäiturite saadetud andmete alusel oma registreid alati korrastanud ja kohtutäituritele on iga-aastane samade andmete parandamine kujunenud ebameeldivaks koormuseks.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

 

 

Lisainfo

 

Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

tel, 6604604

mati.kadak@taitur.just.ee